Prihláška na duálne vzdelávanie

Údaje žiaka:

Údaje zákonného zástupcu:

Ponúkaný študijný odbor:*

Obchodný pracovník (maturitné vysvedčenie)
 
Bez súhlasu a prehlásenia nie je možné prihlášku evidovať a s uchádzačom ani s jeho zákonným zástupcom komunikovať.
 
* označené pole je povinné